حفظ حریم خصوصی


حریم خصوصی

بازار معدن ضمن احترامیکه برای حریم شخصی کاربران قائل است، برای ثبت آگهی، ثبت نظر یا استفاده از برخیامکانات وب سایت اطلاعاتی را از کاربران درخواست می‌کند تا بتواند خدماتی امن ومطمئن را به کاربران ارائه دهد.


همچنین بازار معدن ممکن است برای ارتباط با مشتریان، بهینه سازی محتوای وب سایت وتحقیقات بازاریابی از برخی اطلاعات استفاده کند و برای اطلاع رسانی رویدادها واخبار، خدمات و سرویس‌های ویژه یا پروموشن‌ها، برای اعضای وب سایت ایمیل یا پیامکارسال نماید. در صورتی که کاربران تمایل به دریافت اینگونه ایمیل و پیامک‌هانداشته باشند، می‌توانند عضویت دریافت خبرنامه بازار معدن را در پروفایل خود لغوکنند.


حفظ و نگهداری رمز عبور بر عهده کاربران است و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفادهاحتمالی، کاربران نباید آن را برای شخص دیگری فاش کنند. بازار معدن هویت شخصیکاربران را محرمانه می‌داند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگریمنتقل نمی‌کند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد در اختیار مراجع ذی‌صلاح قراردهد.


بازار معدن برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را بهکار می‌گیرد و امیدوار است که تجربه‌ی دریافت خدماتی امن، راحت و خوشایند را برایهمه کاربران فراهم آورد.